ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​អនុញាតិ​អោយ Business Journalist of One World Media បាន​ជួប​សម្ភាស៍

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ បាន​អនុញាតិ​អោយ Business Journalist of One World Media បាន​ជួប​សម្ភាស៍

​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១១:០០​ព្រឹក នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក ព្រមទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​អនុញាតិ​អោយ Business Journalist of One World Media បាន​ជួប​សម្ភាស៍ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries