ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍​បាន​ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នាវាទេសចរណ៍​បាន​ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ-នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ នាវាទេសចរណ៍នេះមានអ្នកដំណើរមកពីប្រទេស វៀតណាម និងបន្តទៅប្រទេសថៃទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃដដែល មានអ្នកទេសចរណ៍ចំរុះជាតិសាសន៍ចំនួន ២.៦០២នាក់ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries