តារាងស្ថិតិ

បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់​ (តោន ) ។ កុងតេន័រឆ្លងកាត់​ (TEUs )...

តារាងស្ថិតិ

បរិមាណ​ទំនិញ​ឆ្លង​កាត់ (តោន)

    

កុងតេន័រឆ្លងកាត់ (TEUs)

        

ចំនួននាវាចូលចត (គ្រឿង)

    

បរិមាណទំនិញនាំចេញ (តោន) 

បរិមាណទំនិញនាំចូល (តោន)

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក