គម្រោងស្ថានីយកុងតេន័រថ្មី

ដោយបរិមាណទំនិញជាកុងតេន័រឆ្លងកាត់ផែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ យើងអាចព្យាករណ៍បានថាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បរិមាណទំនិញជាកុងតេន័រនឹងកើនឡើង...

គម្រោងស្ថានីយកុងតេន័រថ្មី

PORT DEVELOPMENT PLAN AND CONTAINER TERMINAL CAPACITY

Country: CAMBODIA

I. Container Port Development Plan

1. Port Name : Sihanoukville Autonomous Port (PAS)

a. Terminal Name : New Container Terminal of PAS

(to be accomplished per Terminal)

- Operator : Sihanoukville Autonomous Port

- Location : Preah Sihanouk City, Preah Sihanouk Province, Cambodia

- Quay Length : 350m Long

- Design Draft : -14.5m 

- Design Total Capacity (TEUs) :   7,800 TEUs/time

- Expected Annual Container Throughput (TEUs) : 450,000TEUs/year 

- Schedule of Development:

- Start Date of Construction : 2018 

- Completion Date: : 2022

- Expected Operation Date         : 2023

- Project Status : Loan Appraisal Mission

- Layout Plan (See attached figures 1.a & 1.b) 

II. Container Terminal Capacity

1. Port Name :   Sihanoukville Autonomous Port (PAS)

a. Terminal Name : New Container Terminal

(to be accomplished per Terminal)

- Operator : Sihanoukville Autonomous Port (PAS)

- Location : Preah Sihanouk City, Preah Sihanouk Province, Cambodia

- Quay Length : 350m Long

- Design Draft : -14.5m 

- Capacity (TEUs) : 7,800TEUs/time

- Container Throughput (TEUs) per year : 450,000TEUs/year

- Number of Container Gantry Cranes : 03 Units

- Container Gantry Crane Outreach (rows and/or meters) : 03 Units (44m Outreach & 13 rows)

- Number of Yard Cranes (RTG, RMG, Straddle Carrier, etc.) {optional}: 09 Units of RTG Cranes

- Container moves per crane-hour (optional) : 25 box/QC/hour

- Port Tariff (Optional) : N.A

 

Figure-1.a: Medium and Short-term Development Plan

Figure-1.b: Layout of Sihanoukville Port New Container Terminal

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក