ស្ថានីយផែពហុបំណង

មេសា

២៧

ស្ថានីយផែពហុបំណង
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

ចំណត​ផែ​ពហុ​បំណង គឺជា​គម្រោង​អាទិភាព​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​កសាងឡើង​ដើម្បី​ជួយ​ជម្រុញ​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម...

គម្រោងស្ថានីយកុងតេន័រថ្មី

មេសា

២៧

គម្រោងស្ថានីយកុងតេន័រថ្មី
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

ដោយបរិមាណទំនិញជាកុងតេន័រឆ្លងកាត់ផែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ យើងអាចព្យាករណ៍បានថាក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ បរិមាណទំនិញជាកុងតេន័រនឹងកើនឡើង...

គម្រោងស្ថានីយទេសចរណ៍

ឧសភា

១៣

គម្រោងស្ថានីយទេសចរណ៍
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក