កសស បាន​ចុះ​បញ្ជីជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ផ.ម.ក.)​

កសស បាន​ចុះ​បញ្ជីជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ផ.ម.ក.)​

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ០៨​ ខែ​ មិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ (កសស) បាន​ចុះ​បញ្ជីជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ផ.ម.ក.)​ ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន​ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries