ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានភូមិ និងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី ១

ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានភូមិ និងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី ១

នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ចុះជួយសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលទី ១ បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានភូមិ និងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ និងបានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនអ្នកចូលរួមផងដែរ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries