ការអញ្ជើញដេញថ្លៃ សម្រាប់ការងារសាងសង់ចំណតផែកុងតែន័រថ្មី-ជំហានទី១ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ការអញ្ជើញដេញថ្លៃ សម្រាប់ការងារសាងសង់ចំណតផែកុងតែន័រថ្មី-ជំហានទី១ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ការអញ្ជើញដេញថ្លៃ សម្រាប់ការងារសាងសង់ចំណតផែកុងតែន័រថ្មី-ជំហានទី១ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

Invitation for Bids (Loan No. CP-P21).pdf

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries