របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧

      ក្នុង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៧ កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស) មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៤.៣៨០.១៤៦.០០០ រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៦ ចំនួន ២.៥៣៣.១២២.០០០ រៀល ស្មើ​នឹង ៤,៨៨% និង​ ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ៤៨៨.៦៧៩.០០០ រៀល កើនឡើង​ចំនួន ៣០.៨៤៧.៨០៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១០១,៦១% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នំា ២០១៦ ។ សម្រាប់​រយៈ​ពេល ៦ខែ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នំា ២០១៧ កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស) មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ១០៤.១៦១.១៥៤.០០០ រៀល កើនឡើង​ចំនួន ២.០៩២.២៨៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២,០៤% បើ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល ៦ខែ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នំា ២០១៦ និងខាត​សុទ្ធក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​ចំនួន ២.២៩១.៤៣៣.០០០ រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ៣៣.៩៧៥.៧៦១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៩៣,៦៨% បើ​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល ៦ខែ គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នំា ២០១៧ ។ នាថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នំា ២០១៧ នេះដែរ ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​របស់​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (ក.ស.ស) មាន​ចំនួន ១.២១៣.៦៥២.៥០៤.០០០ រៀល កើន​ចំនួន ១៣០.៧២០.៨៥៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១២,០៧% និង​មូល​ធន​សរុប​មាន​ចំនួន ៦៣៥.៦៦០.៦៤៨.០០០ រៀល កើន​ចំនួន ១០១.០៤៧.៦៣៧.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១៨,៩០% ។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៤.៥៩ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ៤.៤១ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ០.០៤ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ០.០៨ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២៧.៨៤ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ០.៩០ %
៧. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៥.៧០ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០១៧ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

PAS 2nd Quarterly Report 2017 (English 30 June 2017)

PAS 2nd Quarterly Report 2017 (Khmer 30 June 2017)

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries