គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ​កុង​តេន័រ​ថ្មី របស់​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ​កុង​តេន័រ​ថ្មី របស់​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

សេចក្ដីជូនដំណឹង

********************

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) សូមជម្រាបជូនវិនិយោគិន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាប់ថា នាថ្ងៃទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន មានពិធីចុះហត្ថលេខាប្ដូរសារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតផែកុងតេន័រថ្មី របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ ២៣,៥០២ ពាន់លានយ៉េន ឬប្រហែលនឹង ២០៩ លានដុល្លារអាមេរិក ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries