របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩១.២៣០.២៨៩.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៦,២៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៣០.៨០៧.០៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ...

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩១.២៣០.២៨៩.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២១ ចំនួន ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០រៀល ស្មើនឹង៦,២៦% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៣០.៨០៧.០៨៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ២១៨,៨៦%។  សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៨១.៦១៣.៣៤៣.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៤.៤៦៤.៦៧៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៨,៦៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៧៧.៩២៤.៩០៩.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២៧.០៤៣.៧៣៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៥៣,១៥% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះដែរទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំនួន ១.៤៣៧.១៩០.២៧៦.០០០រៀលកើន ឡើងចំនួន ១០.០៤០.៦០៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,៧០% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៨៥៧.៥៧០.៦៤០.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៧៣.៦៧៦.៤៨១.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩,៤០%។ 

        

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ មានដូចខាងក្រោម៖ 

 

១. អនុបាតចរន្ត ២,២៥ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ១,៩៤ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ៣,១២ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ៥,២៣ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ១៧,៧១ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៤៩,២០ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៦,៥៦ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៥២៣,២៨ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នំា ២០២២ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. Second Quarter Report 2022.pdf

២. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២_ឆ្នាំ២០២២.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក