របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០២០

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៧៥.៦២៥.៦១៧.០០០រៀល ថយជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន៦.០៧៤.៥៨៤.០០០រៀល ស្មើនឹង៧,៤៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៨.៣៤០.១២៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៧.២០១.៥០៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៣២,៤៨%។  សម្រាប់រយៈពេល៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ១៤៧.៣៣៣.៣៩៨.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន៣.៩៧៨.៦៣១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២,៦៣% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៩.១៦០.៥១៩.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៦២៤.១២០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,៣៨% បើធៀបនឹងរយៈពេល ៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំនួន ១.៣៥៤.៦៦៣.២៣៦.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៧.៦០២.៩៨៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,២៨% និងមូលធនសរុប មានចំនួន ៦៨៤.៩១៤.៣៤៣.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ២.៣៨៩.៥០៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,៣៥%។

សូចនករ​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ត្រីមាស​ទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. អនុបាតចរន្ត ៣,០៨ ដង
២. អនុបាតចរន្តលឿន ២,៧៣ ​ដង
៣. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ០,៦២ %
៤. អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ១,២២ %
៥. អនុបាតគំលាតចំណេញដុល ២៤,២៤ %
៦. អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ១១,០៣ %
៧. អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់ ៤,៧៥ ដង
៨. ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ៩៧,២៤ រៀល

 សូម​អាន​របាយការណ៍​ត្រីមាស​ទី ១ ឆ្នំា ២០២០ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០

២. SHV Port - Q2-2020-Eng

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក