ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(០៩ មិថុនា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងដើមទុន ភាគហ៊ុន ឬបំណុល (ទម្រង់ ខ.២)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ៤:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញឬខាត (ទម្រង់ ខ.២)

ការបង្ហាញព័ត៌មានទាន់ពេល(០៩ មិថុនា ២០២៣) ទាក់ទងនឹងដើមទុន ភាគហ៊ុន ឬបំណុល (ទម្រង់ ខ.២)

សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីរបាយការណ៍ទាន់ពេល នៅថ្ងៃទី០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ៤:៣០ នាទី។ ហេតុការណ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹង ចំណេញឬខាត (ទម្រង់ ខ.២)

១. TL_សេចក្ដីជូនដំណឺងការបែងចែកភាគលាភរបស់_កសស_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២_KH&ENG.pdf

២. សេចក្ដីជូនដំណឺងការបែងចែកភាគលាភរបស់_កសស_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២_KH&ENG.pdf

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក