ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០២៤

ឧសភា

២៩

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ ២០២៤
SONG SOPHEAK SONG SOPHEAK

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៤ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ៩៧.៣៦៤.៤១៩.០០០ រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២៣ ចំនួន ១៩.៧៣៦.៩៧៤.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៥,៤៣% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ៣៣.២៩៥.៧៧៧.០០០ រៀល ថយចុះចំនួន ...

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

មេសា

០១

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣
SONG SOPHEAK

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៦៤.៦៤០.៧៧១.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៨៩៧.២២៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,០៨% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ...

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ៤ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

កុម្ភៈ

១៩

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ៤ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៤ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន ១០០.០៧២.៧៨០.០០០ រៀល មានការកើនឡើងជាងត្រីមាសទី៤ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ២៣.០៥៩.៩៤២.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២៩,៩៤% និងចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ៣ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

វិច្ឆិកា

២៤

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ៣ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣
admin

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩៤.៨៧៧.៤១៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ៩.៧៦០.០៥០.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,៤៧% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ២ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

សីហា

១៤

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ២ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣
admin

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩២.០៦៣.១៣២.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ៨៣២.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង០,៩១% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ២៩.៩៥៧.៧៩៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ១៤.៩២៥.២៦០.០០០រៀល ...

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក