របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​​ប្រចាំ ត្រីមាសទី២ ​ឆ្នាំ ២០២១

2.40

អនុបាតចរន្ត

2.10

អនុបាតចរន្តលឿន

164.11

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី២ឆ្នំា២០២១  កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មាន ចំណូលសរុបចំនួន ៨៥.៨៥៧.៥៥៤.០០០រៀល កើនជាងក្នុងត្រីមាសទី២  ឆ្នំា២០២០ ចំនួន ១០.២៣១.៩៣៧.០០០រៀល ស្មើនឹង១៣,៥៣% និងចំណេញសុទ្ធ​ក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ១៤.០៧៥.៩៦៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន៥.៧៣៥.៨៤៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ៦៨,៧៧%

Read More . .

1.01%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

1.90%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

27.14%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

16.39%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក