របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

1.94

អនុបាតចរន្ត

1.69

អនុបាតចរន្តលឿន

1,421.97

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

សម្រាប់រយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មានចំណូលសរុបចំនួន ៣៦៤.៦៤០.៧៧១.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ២០.៨៩៧.២២៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,០៨% បើធៀបនឹងរយៈពេល ១២ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ...

Read More . .

7.61%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

12.55%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

38.55%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

33.45%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក