របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​

របាយការណ៍​​ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី ៣ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២៣

2.73

អនុបាតចរន្ត

2.37

អនុបាតចរន្តលឿន

256.47

ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នំា២០២៣ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ  មានចំណូលសរុបចំនួន៩៤.៨៧៧.៤១៤.០០០រៀល កើនឡើងជាងក្នុងត្រីមាសទី៣ ឆ្នំា២០២២ ចំនួន ៩.៧៦០.០៥០.០០០រៀល ស្មើនឹង១១,៤៧% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទចំនួន ...

Read More . .

1.46%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម

2.27%

អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន

19.50%

អនុបាតគំលាតចំណេញដុល

23.19%

អនុបាតគំលាតចំណេញភាព

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក