ក្រុមហ៊ុន​ដែកថែប​នាំ​ចេញ​ក្រៅប្រទេស​របស់​ចិន បាន​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែងយល់​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​នាំ​ទំនិញ​ដែក​ចូលមក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​

ក្រុមហ៊ុន​ដែកថែប​នាំ​ចេញ​ក្រៅប្រទេស​របស់​ចិន បាន​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែងយល់​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​នាំ​ទំនិញ​ដែក​ចូលមក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា​

​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ក្រុមហ៊ុន NANJING IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដែកថែប​នាំចេញ​ក្រៅប្រទេស​របស់​ចិន បាន​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែងយល់​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច​ទីផ្សារ​នាំ​ទំនិញ​ដែក​ចូលមក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុ​ជា ក៏ដូចជា ស្វែងយល់​ពី​លក្ខណៈពិសេស​របស់​កំពង់​ផែ និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​នានា​ដើម្បី​ឈាន​ដល់​ការ​ជម្រុញ​នាំ​ដែក​ចេញពី​ប្រទេស​ចិន​មក​កាន់​កម្ពុជា តាម​ច្រក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​៕​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries