កិច្ច​ប្រជុំ​ពី​គម្រោង "Project of Improving the Logistics System of Cambodia"

កិច្ច​ប្រជុំ​ពី​គម្រោង "Project of Improving the Logistics System of Cambodia"

នាវេលាម៉ោង ២:០០ នាទី ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ថ្នាក់ដឹកនាំកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ បានទទួលជួបប្រជុំជាមួយក្រុម Survey Team (JICA & WB) នៃគម្រោង "Project of Improving the Logistics System of Cambodia" ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries