ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​​របស់​និស្សិត​កម្ពុជា​ អំពី​ភាព​រីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​​របស់​និស្សិត​កម្ពុជា​ អំពី​ភាព​រីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​និស្សិត​កម្ពុជា ដែល​រៀបចំ​ដោយ JICA បាន​អញ្ជើញ​មក​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​អំពី​ភាព​រីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍន៍ នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស SPSEZ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries