លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី ៦ លើកទី ៥ របស់ កសស

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី ៦ លើកទី ៥ របស់ កសស

សេចក្ដីជូនដំណឹង

********************

ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ១៤:០០រសៀល នៅសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានបើកអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កសស អាណត្ដិទី ៦ លើកទី ៥ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម  លូ គឹមឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កសស អាណត្តិទី ៦ ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries