សេចក្ដីជូនដំណឹង

លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មីនា

២៤

លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 1832

 សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ លទ្ធផលមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មីនា

១៤

ឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 2094

ឯកសារសម្រាប់មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានទាន់ពេលស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ កសស

កុម្ភៈ

២៤

ព័ត៌មានទាន់ពេលស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ កសស
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 1476

សេចក្ដីជូនដំណឹង : ព័ត៌មានទាន់ពេលស្តីពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ កសស

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើកទី ២ ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន

កុម្ភៈ

២៤

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើកទី ២ ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 1937

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើកទី ២ : ការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន សម្រាប់អាណត្តិទី ៧ នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល កសស

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស)

កុម្ភៈ

១៤

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស)
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 769

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី៦ លើកទី៦ របស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក